ByTheFirePlace.com   login / register 

 Plato
  Books:
  Alcibiades I
Apology
Critias
Crito
Euthydemus
Euthyphro
Ion
Laches
Lesser Hippias
Lysis
Menexenus
Meno
Phaedo
The Republic
Charmides